Tylko u nas. Dr inż. Daniel Roszak o kierunkach rozwoju obszarów wiejskich w woj. pomorskim

Dr inż. Daniel Roszak kieruje Działem Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym PODR w Lubaniu. W Pomorskich Wieściach Rolniczych (nr 2/2019) opublikował raport dotyczący Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w woj. pomorskim.

W MRiRW trwają prace nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Aktywny udział w tych pracach biorą, w poszczególnych województwach, Zespoły ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. Diagnoza opracowana przez taki Zespół w woj. pomorskim, opisując aktualny stan rolnictwa i obszarów wiejskich, pokazuje uwarunkowania i wyzwania, przed którymi stoi sektor rolny w naszym województwie oraz wskazuje kierunki priorytetowe rozwoju.

 

Więcej na str. 12-13

Numer 4/64, kwiecień 2019.